من میرم از این شهر .... (شاهین)

امیدوارم بعدا بتونم بدیامو جبران کنم فنچ کوچولو

بهمن 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست